REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Spotkanie z leśnikiem

Rok Szkolny 2015/2016 » Spotkanie z leśnikiem

Dnia 3 marca odbyło sie w SOW spotkanie z pracownikiem Nadlesnictwa Włocławskiego - p. Magdaleną Kokosza. Dziewczęta mogły sie zapoznać z szeroką wiedzą o roślinach i zwierzątach włocławskich lasów.