REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Cel

Stowarzyszenie » Cel

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności,
z niepełnosprawnością intelektualną, w tym działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie im lepszych warunków życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka
i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.