REKRUTACJA

Ośrodek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2016/2017 dla dziewcząt w wieku 6-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu

- podanie rodziców/opiekunów prawnych lub postanowienie sądowe
- orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego
- akt urodzenia z potwierdzeniem stałego zameldowania
- opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy
- ostatnie świadectwo szkolne
- zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

Statut

Stowarzyszenie » Statut

                                                   „Nasza miłość nie zamyka drzwi”.

/Ks. A. Orione/

 

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

„ŻYJ DLA INNYCH”

  

Włocławek 2016


 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących pomocy „Żyj dla innych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową
i niezależną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu w granicach obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności na podstawie:

1)      Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2)      ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

3)      ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5

Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci wyróżniających je spośród innych podmiotów.

 

§ 6

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Włocławek.

 

§ 8

Działalność Stowarzyszeniaopiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§ 9

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności,
z niepełnosprawnością intelektualną, w tym działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie im lepszych warunków życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka
i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych umysłowo
i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkania chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej; 

2)      Popularyzowanie i realizację projektów integracyjnych;

3)      Podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans prawidłowego rozwoju
i funkcjonowania tej grupy osób w otoczeniu;

4)      Wywieranie wpływu na kierunki tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci;

5)      Organizowanie spotkań integracyjnych dzieci i ich opiekunów;

6)      Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;

7)      Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;

8)      Tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do decydowania
o swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach opiekuńczych;

9)      Zbiórki publiczne na rzecz osób potrzebujących pomocy;

10)  Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie
i charakterze działania; z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami
w różnych krajach, zwłaszcza europejskich;

11)  Prowadzenie szkoleń;

12)  Wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej;

13)  Wspieranie placówek opiekuńczych, leczniczych, rehabilitacyjnych, pomocy społecznej;

14)  Organizowanie imprez charytatywnych;

15)  Propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu;

16)  Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

17)  Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 11

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

1)        pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

2)        pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3)        pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

4)        działalność wspomagająca edukację;

5)        pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

6)        działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

7)        pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

 

§ 12

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.    Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)        Zwyczajnych,

2)        Wspierających,

3)        Honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

 

§ 15

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

1.         Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową przynajmniej na okres jednego roku.

2.         Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.         Członkostwo wspierająceustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.

 

§ 17

Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 18

1.    Członek zwyczajny ma prawo:

1)         czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2)         uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;

3)         zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4)         odwoływania się do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu o utracie członkostwa;

5)         uzyskiwania od władz informacji o działalności Stowarzyszenia.

2.    Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1)         przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu, uchwał władz Stowarzyszenia;

2)         aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia;

3)         regularne opłacanie składek.

 

 

 

§ 19

1.    Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

2.    Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)      Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)      Wykluczenia z powodu prowadzenia działalności rażąco sprzecznej  z niniejszym statutem albo popełnienia czynu, który godzi w jego dobre imię.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

 

§ 23

Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje następujące po sobie.

 

 

 

§ 24

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum),
a w drugim terminie zwykłą większością głosów obecnych członków.

 

§ 25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 26

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

 

§ 27

1.         Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.        Zwyczajne  Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz
w roku, może być sprawozdawcze lub wyborcze.

3.         Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd, Komisja Rewizyjna zwołuje je w terminie 14 dni od opłynięcia terminu, o którym mowa w  § 34.

4.         Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością.

5.         O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

6.         Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
z zastrzeżeniem §24.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1)      Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia;

2)      Nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

3)      Uchwalenie statutu i jego zmian;

4)      Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia;

5)      Uchwalenie wysokości składki członkowskiej;

6)      Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

7)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

8)      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze i członków Stowarzyszenia;

9)      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

 

§ 29

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków.

2.    W skład Zarządu wchodzą 4 osoby: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.

3.    Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

2)      Uchwalanie i wykonywanie rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;

3)      Kierowanie działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia;

4)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

5)      Sprawowanie zarządu nad pozyskanymi środkami;

6)      Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

7)      Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;

8)      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 31

1.         Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2.         Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

3.         Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2)      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3)      Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)      Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd
w terminie określonym w statucie.

5)      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)         nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,

2)         nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)         mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 34

W przypadkach określonych w § 32 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od tej daty.

 

§ 35

1.    Członkostwo w zarządzie i komisji rewizyjnej ustaje na skutek:

1)   upływu kadencji;

2)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

3)   zrzeczenia się udziału w tych władzach;

4)   odwołania przez Walne Zebranie Członków.

2.      Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to do udzielenia absolutorium wymagana jest większość 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium udzielane jest zwykłą większością głosów.

3.      W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków.

4.      Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach Stowarzyszenia przez okres jednej kadencji. Termin zakazu pełnienia funkcji ustala Walne Zebranie Członków. 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

 

§ 36

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:

1)       Nieruchomości,

2)       Ruchomości,

3)       Fundusze,

4)       Składki członkowskie.

§ 37

 Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)         Dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

2)         Zbiórki publiczne,

3)         Pozyskiwane środki z funduszy rządowych i pozarządowych.

§ 38

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

§ 39

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

 

§ 40

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Przewodniczącego Zarządu.

 

§ 41

W Stowarzyszeniu zabrania się:

1)             Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2)             Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;

3)             Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)             Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 42

1.         Zmiany w statucie mają prawo zgłaszać członkowie Stowarzyszenia na pisemny wniosek, potwierdzony przez co najmniej pięciu członków.

2.         Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.         Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.